ADR

Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która: samochód-zastepczy-z-oc-sprawcy

1) ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;

3) ukończyła odpowiedni kurs ADR:

a) początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,

b) doskonalący – jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;

4) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący. międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Egzaminy przeprowadzane są w ośrodku szkolenia przez dwuosobową komisję egzaminacyjną, powołaną przez marszałka województwa.

Egzamin przeprowadzany jest na podstawie pytań testowych jednokrotnego wyboru, pochodzących z katalogu pytań testowych.

Zaświadczenie ADR jest wydawane na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Zaświadczenie można przedłużyć w okresie 12 miesięcy przed terminem ważności zaświadczenia, uczestnicząc w Odpowiednim kursie i zdając egzamin we właściwym zakresie.

Zakres egzaminu, obejmuje sprawdzenie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów

W ramach kursu ADR początkowego wyróżnia się:

1) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;

2) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;

3) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;

4) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Czas szkolenia:

  • Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – 24 godz.
  • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 16 godz.
  • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – klasa 1 – 8 godz.
  • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – klasa 7 – 8 godz.